Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: … /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 26 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH Công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2016 – 2017 --------------------- Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Ban...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: … /KH-THPTTĐ Tân Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 -2017 ------------------ Căn cứ Kế hoạch số 2056/KH-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Tây...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số:25/KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ Năm học 2015 – 2016 I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI: 1. Xem xét, kiểm...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08 ...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07 ...

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ ...

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 38 /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 23 tháng 09 năm 2014 KẾ HOẠCH Giáo dục đạo đức học sinh năm học 2014 – 2015 Căn cứ Công văn số 1677/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn...

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:31/KH-THPT ...

KẾ HOẠCH THANH KIỂM TRA NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 14 /KH-THPTTĐ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI NĂM 2014

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2013-2014

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HKH TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01 / KH-HKH ...

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NĂM HỌC 2013-2014

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ...

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:26/KH-THPT ...

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

SỞGIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh...

QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ ...