Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Chuyện làng giáo > Tin tức giáo dục >

Hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

     UBND TỈNH TÂY NINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  3072 /SGDĐT-VP                          Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2013

V/v hướng dẫn tổ chức hội thi

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

                                     Kính gửi:

                                                - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị;

                                                - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;

- Hiệu trưởng trường Thực nghiệm GDPT tỉnh;

- Hiệu trưởng trường Dạy trẻ khuyết tật;

- Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú;

- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị.

 

            Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN) giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX); nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp; phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh; nhằm đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên (GV), đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, cụ thể như sau:

            1. Các cấp tổ chức hội thi và đối tượng áp dụng

                        1.1. Đối tượng áp dụng

                        Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông chuyên và trung tâm GDTX (gọi chung là trường).

1.2. Các cấp tổ chức hội thi

Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần;

– Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần;

– Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần;

                        – Liên hoan GVCN giỏi toàn quốc dạy giỏi tổ chức 5 năm một lần.

2. Hướng dẫn tổ chức hội thi cấp trường

                        2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức

– Tổ chức lần thứ nhất vào năm học 2013-2014 (chu kì 1 năm 1 lần);

– Tổ chức bình bầu tại trường.

                        2.2. Đối tượng và điều kiện dự thi

– Đối tượng: GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp tại trường;

– Điều kiện:

                    + GV được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng đối với GV phổ thông, xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  đối với GV GDTX (sử dụng kết quả đánh giá năm gần nhất của năm dự thi);

+ GV có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;

+ Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.

                         2.3. Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu GVCN giỏi cấp trường

– Nội dung bình bầu: gồm 5 nội dung (ND)

+ ND 1: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của GV theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;

+ ND 2: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

+ ND 3: Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;

+ ND 4: Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;

+ ND 5: Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các GV bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).

– Quy trình và cách thức bình bầu:

+ Hiệu trưởng, giám đốc trung tâm GDTX chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức bình bầu theo các quy định của điều lệ này, thông báo kế hoạch đến GV ít nhất 1 tháng trước thời điểm tổ chức bình bầu;

+ GV nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm: sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm được xếp loại B trở lên; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp. Nhà trường nhận xét, đánh giá hồ sơ cho những GV được tham dự hội thi cấp huyện, tỉnh;

+ Nhà trường lập danh sách GV tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể GV và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe GV báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công cố kết quả.

+ Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

+ GV đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

                        2.4. Ban bình bầu cấp trường

– Thành phần của ban bình bầu:

       + Hiệu trưởng, giám đốc trung tâm GDTX ra quyết định thành lập ban bình bầu GVCN giỏi cấp trường;

+ Trưởng ban: là hiệu trưởng, giám đốc trung tâm GDTX hoặc phó hiệu trưởng chuyên môn, phó giám đốc trung tâm GDTX;

+ Phó trưởng ban: là phó hiệu trưởng, phó giám đốc trung tâm GDTX hoặc thư ký hội đồng trường;

+ Thành viên: là toàn thể GV của trường.

– Nhiệm vụ và quyền hạn của ban bình bầu

                + Xây dựng kế hoạch bình bầu, hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung bình bầu;

+ Tổ chức bình bầu danh hiệu GVCN giỏi cấp trường theo quy định của điều lệ này;

+ Tổng hợp kết quả bình bầu, đề xuất danh sách GV được công nhận GVCN lớp giỏi cấp trường và danh sách GV tham dự hội thi cấp huyện (đối với trương THCS).

2.5. Công nhận danh hiệu GVCN giỏi cấp trường

GV có đầy đủ hồ sơ tham gia bình bầu và đạt yêu cầu về điểm đánh giá 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8 thì được công nhận là GVCN giỏi, được thông báo công khai tại trường và được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận.

3. Hướng dẫn tổ chức hội thi cấp huyện, thị và cấp tỉnh

   3.1. Thời gian và địa điểm tổ chức

    Cấp huyện, thị:

– Tổ chức lần thứ nhất vào năm học 2014-2015 (chu kì 2 năm 1 lần);

– Tổ chức điểm thi do phòng GDĐT quy định.

Cấp tỉnh:

– Tổ chức lần thứ nhất vào năm học 2016-2017 (chu kì 4 năm 1 lần);

– Tổ chức điểm thi do Sở GDĐT quy định.

                        3.2. Đối tượng và điều kiện dự thi

                        Cấp huyện, thị:

– Đối tượng: GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp tại trường tiểu học (TH) và THCS;

– Điều kiện: GV tham dự hội thi cấp huyện phải đạt GVCN giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề, được nhà trường chọn cử tham gia hội thi cấp huyện. Số lượng GV của mỗi trường tham gia hội thi cấp huyện do ban tổ chức hội thi cấp huyện quy định theo từng năm.

Cấp tỉnh:

– Đối tượng: GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp tại trường;

                        – Điều kiện: GV tham dự hội thi cấp tỉnh phải đạt GVCN giỏi cấp trường 2 lần trong 4 năm trước liền kề đối với GV trường THPT, trường Phổ thông DTNT, trung tâm GDTX; đạt GVCN giỏi cấp trường trong 4 năm trước liền kề đối với trường Thực nghiệm GDPT tỉnh; đạt GVCN giỏi cấp huyện 2 lần trong 4 năm trước liền kề đối với GV trường TH, THCS; được nhà trường, phòng GDĐT chọn cử tham gia hội thi cấp tỉnh, số lượng GV của mỗi trường và phòng GDĐT tham gia hội thi cấp tỉnh do ban tổ chức hội thi quy định theo từng năm.

                        3.3. Nội dung và hình thức thi GVCN giỏi cấp huyện, thị và cấp tỉnh

                        – Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông và GDTX.

                        – Mỗi GV dự thi phải thực hiện 4 phần thi bao gồm:

                                    + Thi hồ sơ GVCN: GV nộp cho ban tổ chức hội thi hồ sơ GVCN có kèm theo nhận xét, đánh giá của nhà trường. Hồ sơ GVCN gồm có: số chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm được xếp loại B trở lên; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm. Ban tổ chức hội thi đánh giá và cho điểm hồ sơ GVCN;

                                    + Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp (gọi tắt là bài thi hiểu biết). Bài thi hiểu biết là bài thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài thi là 45 phút;

                                    + Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp: GV thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm theo tình huống do ban tổ chức hội thi đưa ra; bài thi viết, thời gian 120 phút.

                                    + Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: GV kể lại (thời gian không quá 15 phút) một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó.

3.4. Ban tổ chức hội thi cấp huyện, thị và cấp tỉnh

                        Ban tổ chức hội thi do thủ trưởng của cơ quan tổ chức hội thi ra quyết định thành lập gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên.

                        – Trưởng ban:

                                    + Hội thi cấp huyện: là trưởng phòng GDĐT hoặc phó trưởng phòng được ủy quyền;

                                    + Hội thi cấp tỉnh: là Giám đốc Sở GDĐT hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền.

                        – Phó ban:

                                    + Hội thi cấp huyện: là phó trưởng phòng GDĐT hoặc cán bộ phụ trách chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách tổ chức;

                                    + Hội thi cấp tỉnh: là trưởng phòng chuyên môn hoặc trưởng phòng tổ chức cán bộ;

                        –Thành viên: là cán bộ quản lý giáo dục có kinh nghiệm, GV có uy tín, có năng lực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt.

                        3.5. Ban đề thi

                        – Ban đề thi của hội thi do trưởng phòng GDĐT, Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban và các thành viên.

                        – Trưởng ban: là cán bộ phụ trách chuyên môn của đơn vị tổ chức hội thi, có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc ra đề thi phục vụ hội thi theo nội dung, hình thức thi đã được quy định.

                        – Thành viên: là các chuyên viên phụ trách chuyên môn của các cấp học thuộc Sở GDĐT, phòng GDĐT hoặc là GV có kinh nghiệm và uy tín trong công tác chủ nhiệm, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ ra đề thi, hướng dẫn chấm, sao in đề thi và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng ban.

                        3.6. Ban giám khảo

                        – Ban giám khảo hội thi do trưởng phòng GDĐT, Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban và các thành viên.

                        – Trưởng ban: là cấp phó của cơ quan tổ chức hội thi, có trách nhiệm tổ chức, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc toàn bộ các hoạt động coi, chấm thi; liên hệ thường xuyên với trưởng ban tổ chức hội thi để giải quyết các vấn đề phát sinh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban giám khảo.

                        – Thành viên: là các chuyên viên phụ trách chuyên môn thuộc phòng GDĐT, Sở GDĐT hoặc là GV có kinh nghiệm và uy tín trong công tác chủ nhiệm, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có khả năng nhận xét, đánh giá các bài thi của GVCN. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ coi, chấm thi và các nhiệm vụ khác.

                        3.7. Ban thư ký

                        – Ban thư ký hội thi do trưởng ban tổ chức hội thi ra quyết định thành lập, gồm trưởng ban và các thành viên.

                        – Ban thư ký hội thi giúp trưởng ban tổ chức hội thi:

                                    + Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh theo đúng quy định về điều kiện dự thi trình trưởng ban tổ chức hội thi để xét duyệt danh sách thí sinh;

                                    + Tổ chức và chuẩn bị tài liệu để hướng dẫn ôn tập cho thí sinh;

                                    + Chuẩn bị các văn bản cần thiết của hội thi, và ghi biên bản các cuộc họp của hội thi;

                                    + Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí của hội thi;

                                    + Đánh, rọc, khớp phách và lên điểm bài thi;

                                    + Chuẩn bị và lưu trữ biên bản vi phạm kỷ luật đối với thí sinh, bàn giao bài thi đã rọc phách cho ban giám khảo;

                                    + Tổng hợp, báo cáo kết quả thi với hội đồng thi.

                        3.8.  Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi

                        – Tổ chức thi: Ban tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho các đơn vị tham gia, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục dự giờ thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm và thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.

                        – Đánh giá các các nội dung thi: Các nội dung thi được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của ban tổ chức hội thi và được 3 giám khảo chấm độc lập. Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo.

                        – Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi: GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:

                                    + Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm đạt từ 8/10 điểm trở lên;

                                    + Bài thi hiểu biết đạt từ 8/10 điểm trở lên;

                                    + Bài thi ứng xử tình huống sư phạm đạt từ 8/10 điểm trở lên;

                                    + Bài thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm đạt từ 8/10 điểm trở lên.

                        3.9. Tổng kết và công bố kết quả hội thi

                        Kết quả hội thi cấp huyện, cấp tỉnh được công bố tại buổi tổng kết hội thi và được gửi đến các đơn vị dự thi.

            4. Sử dụng kết quả hội thi

                        4.1. Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân tham gia hội thi.

                        4.2. Danh hiệu GVCN giỏi được xét tương đương với danh hiệu GV dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.

            5. Lịch báo cáo

    5.1. Trường THPT, trung tâm GDTX, trường Thực nghiệm GDPT, trường Phổ thông Dân tộc nội trú báo cáo kết quả hội thi cấp trường về Sở GDĐT (phòng GDTrH, GDTX, GDTH), chậm nhất là ngày 03/3/2014.

    5.2. Trường TH, THCS báo cáo kết quả hội thi về phòng GDĐT: theo lịch của phòng GDĐT. 

            Nhận được công văn này Sở GDĐT yêu cầu trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng trường THPT, trường Thực nghiệm GDPT, trường Phổ thông Dân tộc nội trú, giám đốc trung tâm GDTX, triển khai và thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, để hội thi GVCN giỏi đạt chất lượng và hiệu quả cao./.

 

 

                                                                                                                                        GIÁM ĐỐC                     

Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Lưu: VP, GDTrH, GDTH, GDTX.

                                                                                                                                  (đãký)

 

 

                                                                                                                             Đổng Ngọc Lập  


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 03:55 04/12/2013
Số lượt xem: 405
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến