Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ...

THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 04 / TB-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 05 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi bộ môn năm học 2014-2015 Nhằm phát hiện để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, phát huy tinh thần sáng tạo,...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ ...

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ "MỖI THẦY,CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TÂY NINH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC —————— Số: 20 /HD-CĐN V/v đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ...

BIỂU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH THI ĐUA

Thầy cô tải biểu mẫu cần thiết dưới đây ...

THU HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập –Tự do –Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2014

SỞ GD & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

XÉT XÓA KỶ LUẬT HỌC SINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 10 /TB-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 23 tháng 04 năm 2014 THÔNG BÁO Về việc xét xóa kỷ luật học sinh năm học 2013 - 2014 --------- Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014, để chuẩn bị cho công tác xét hai...

ĐIỀU CHỈNH LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ ...

KẾ HOẠCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 10 /TB-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 23 tháng 04 năm 2014 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 --------- Thực hiện Công văn số 767/TB-SGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2014 Về việc nghỉ...

KẾT QUẢN XÉT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 25 tháng 3 năm 2014 KẾT QUẢ XÉT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 ------------ STT NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨC VỤ TÊN ĐỀ TÀI GIÁM KHẢO KẾT QUẢ 1 Trần Thanh Bình Lê Quang Nhã...

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5 NĂM 2014

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ...

KẾ HOẠCH XÉT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ ...

LỊCH CÔNG TAC THÁNG 12 NĂM 2013

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ ...

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BAN GIÁM HIỆU

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TIẾP...

Dự thảo Văn kiện Đại hội cán bộ công chức 2013 -2014

Đây là bản dự thảo. Thầy cô xem tham khảo, đóng góp cùng xây dựng trong HN CBCC ...