Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 26 tháng 9 năm 2017 CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-THPT, ngày 26 /9/2017 của ...

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học 2017 - 2018 ------------------ Căn cứ Công văn số 1863/SGDĐT-GDTrH, ngày 11/9/2017 của...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 26 /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 9 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh Cao đẳng, Đại học Năm học 2017 - 2018 ------------------ Căn cứ Công văn số 2330/SGDĐT-CTTT, ngày 30/10/2017 của Sở Giáo...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GDĐT TÂY NINH TRƯỜNG THPT TÂN DÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 14 /KH-THPT Tân Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2017-2018 ------------ Căn cứ công văn số 1863/SGDĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 09 năm 2017 của Sở GD&ĐT Tây Ninh V/v Hướng dẫn thực...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : ...

KẾ HOẠCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 13 /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 26 tháng 09 năm 2017 KẾ HOẠCH Công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2017 – 2018 --------------------- Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Ban...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12 /KH-THPTTĐ Tân Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 -2018 ------------------ Căn cứ Kế hoạch số 2056/KH-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Tây...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: … /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 26 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH Công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2016 – 2017 --------------------- Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Ban...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: … /KH-THPTTĐ Tân Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 -2017 ------------------ Căn cứ Kế hoạch số 2056/KH-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Tây...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số:25/KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ Năm học 2015 – 2016 I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI: 1. Xem xét, kiểm...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08 ...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07 ...

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ ...

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 38 /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 23 tháng 09 năm 2014 KẾ HOẠCH Giáo dục đạo đức học sinh năm học 2014 – 2015 Căn cứ Công văn số 1677/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn...

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:31/KH-THPT ...

KẾ HOẠCH THANH KIỂM TRA NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...