Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH NĂM KIỂM TRA NỘI BỘ HỌC 2018 - 2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 27/KH -THPT Tân...

KẾ HOẠCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 - 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 28 /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 26 tháng 09 năm 2018 KẾ HOẠCH Công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2018 – 2019 --------------------- Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Ban hành kèm...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 29 /KH-THPTTĐ Tân Châu, ngày 29 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 -2019 ------------------ Căn cứ Kế hoạch số 1905/KH-UBND, ngày 01 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Tây...

CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2018 - 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số 143/QĐ-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 24 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chuẩn thi đua trường THPT Tân Đông năm học 2018 - 2019 ------------------- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Căn cứ Thông tư số...

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 142/QĐ-THPT Tân Châu, ngày 24 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 -------- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện...

QUY CHẾ DÂN CHỦ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2017 - 2018; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:46/BC-THPT Tân Châu, ngày 24 tháng 9 năm 2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2018 - 2019 ------------- PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 ...

CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 26 tháng 9 năm 2017 CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-THPT, ngày 26 /9/2017 của ...

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học 2017 - 2018 ------------------ Căn cứ Công văn số 1863/SGDĐT-GDTrH, ngày 11/9/2017 của...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 26 /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 9 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh Cao đẳng, Đại học Năm học 2017 - 2018 ------------------ Căn cứ Công văn số 2330/SGDĐT-CTTT, ngày 30/10/2017 của Sở Giáo...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GDĐT TÂY NINH TRƯỜNG THPT TÂN DÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 14 /KH-THPT Tân Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2017-2018 ------------ Căn cứ công văn số 1863/SGDĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 09 năm 2017 của Sở GD&ĐT Tây Ninh V/v Hướng dẫn thực...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : ...

KẾ HOẠCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: 13 /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 26 tháng 09 năm 2017 KẾ HOẠCH Công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2017 – 2018 --------------------- Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Ban...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12 /KH-THPTTĐ Tân Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 -2018 ------------------ Căn cứ Kế hoạch số 2056/KH-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Tây...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số: … /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 26 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH Công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2016 – 2017 --------------------- Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Ban...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: … /KH-THPTTĐ Tân Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 -2017 ------------------ Căn cứ Kế hoạch số 2056/KH-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Tây...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Số:25/KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ Năm học 2015 – 2016 I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI: 1. Xem xét, kiểm...