Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Tôn giáo Ngày vào đảng Chính thức Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền 1 Lê Quang Nhã 17/11/1980 Kinh Không 03/01/2007 03/01/2008 Bí thư chi bộ Hiệu trưởng 2 Nguyễn Thanh Bình 22/11/1981 Kinh Không 09/12/2009 ...

BÁO CÁO SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015 - 2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số 23 -BC/CB Tân Châu, ngày 3 tháng 07 năm 2018 BÁO CÁO SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015 - 2020 CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG ----------- PHẦN THỨ NHẤT KIỂM ĐIỂM 2,5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ, LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2011-2015 I. Đánh giá...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2014

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số -KH/CB Tân Châu, ngày tháng 3 năm 2014 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2014 --------- *1. Chuyên môn - Tiếp tục tiến hành thanh tra toàn diện giáo viên, kiểm tra các hoạt động theo...

KẾ HOẠCH Về chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Tân Đông năm 2014

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số - KH/CB Tân Châu, ngày tháng năm 2014 KẾ HOẠCH Về chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Tân Đông năm 2014 Để tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tác phong, lề lối làm...

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 8 KHÓA XI

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số -KH/CB Tân Châu, ngày tháng 02 năm 2013 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI); Kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy Thực kiện Kế...

PHÂN CÔNG CHI BỘ NĂM 2014

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số 03 - KH/CB Tân Châu, ngày 10 tháng 2 năm 2014 KẾ HOẠCH Xây dựng Chi bộ TSVM, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra giám sát, tạo nguồn kết nạp đảng viên và kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ năm 2014 - ...

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số 29 -BC/CB Tân Châu, ngày 4 tháng 11 năm 2013 BÁO CÁO Về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2013 -------- Kính gửi: Ban Dân vận Huyện ủy Tân Châu Chi bộ Trường THPT Tân Đông trân trọng báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013, PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số 30 -BC/CB Tân Châu, ngày 4 tháng 11 năm 2013 BÁO CÁO NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014 Kính gửi : -Văn phòng Huyện ủy; - Ban Tổ chức Huyện ủy; - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; - Ban Tuyên giáo Huyện...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số 36 -KH/CB Tân Châu, ngày 5 tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2013 --------- - Xây dựng và hoàn thành các báo cáo định kỳ cho cấp ủy cấp trên. - Tổ chức sinh hoạt...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số 31 -KH/CB Tân Châu, ngày 24 tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2013 --------- *1. Chuyên môn: - Ổn định và duy trì tốt công tác giảng dạy và học tập.. - ...

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM HẠN CHẾ SAU KIỂMĐIỂM THEO TINH THẦN NQTW4 (KHÓA XI)

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số -KH/CB Tân Châu, ngày tháng 4 năm 2013 KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng --------- Thực hiện Công văn số 597-CV/HU, ngày 28/3/2013 của Huyện ủy Tân Châu về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)...

MẪU KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM HẠN CHẾ SAUKIỂM ĐIỂM THEO TINH THẦN NQTW4 (KHÓA XI)

Mẫu dành cho cá nhân cán bộ, đảng viên ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Tân Châu, ngày tháng … năm 2013 * KẾ HOẠCH Khắc phục khuyết điểm...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số -KH/CB Tân Châu, ngày tháng 4 năm 2012 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2012 --------- *1. Chuyên môn - Tiếp tục tiến hành thanh tra toàn diện giáo viên, kiểm tra các hoạt động theo...

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Tân Châu, ngày tháng … năm 2013 * Số : . . ....

Kế hoạch về việc tổ chức đăng ký và đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số -KH/CB Tân Châu, ngày tháng … năm 2013 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức đăng ký và đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013 --------- Thực hiện Công văn số 432-CV/HU, ngày 19 tháng 07 năm 2012 của Huyện ủy...

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số -KH/CB Tân Châu, ngày tháng 01 năm 2013 KẾ HOẠCH Về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013 ---------- Căn cứ ; Căn cứ Công văn số 294-CV/TU , ngày 02/7/2012 của Tỉnh ủy và Công văn số 432-CV/HU, ngày...

KẾ HOẠCH KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2913

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG * Số -KH/CB Tân Châu, ngày tháng năm 2013 KẾ HOẠCH Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện chuyên đề năm 2013 ------- *I. Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: TT THÁNG NGƯỜI THỰC HIỆN ...