Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

SỞGIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

TỰ NHẬN XÉT THI ĐUA NHÂN VIÊN VÀ HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ...

MẪU TỰ NHẬN XÉT THI ĐUA CẢ NĂM GIÁO VIÊN VÀ PHT

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ...

Mẫu biên bản họp đánh giá CBCC ở tổ

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: ……………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ...

Mẫu BB họp xét thi đua ở tổ

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: ……………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : / BB ...

MAU BB HOP DANH GIA HT O TO

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: ……………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : / BB ...

MAU BB HOP DANH GIA GV O TO

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: ……………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : / BB ...

huong dan viet bao cao tu danh gia CBCC năm học 2013-2014.doc

Lưu ý: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận Hướng dẫn, mẫu trên mail của trường SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN GV

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày tháng năm 20 TRÍCH CÁC PHỤ LỤC (Kèm theo Công văn số: 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/ 02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT) Phụ lục 1 CÁC MỨC ĐIỂM...

BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA NĂM HỌC 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...