Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng >

KẾ HOẠCH Về chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Tân Đông năm 2014

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN CHÂU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

*

Số      - KH/CB

 

Tân Châu, ngày      tháng    năm 2014

 

KẾ HOẠCH
Về chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Tân Đông năm 2014

 

Để tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, hiệu quả làm việc, đảm bảo an toàn ANTT trường học. Chi bộ trường THPT Tân Đông ban hành Kế hoạch về chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

-        Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường;

-        Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính, các nhiệm vụ được giao;

-        Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường đối với quần chúng nhân dân; làm giảm đến mức thấp nhất những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công tác công;

-        Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác; đảm bảo tốt an toàn ANTT trong cơ quan đơn vị.

2. Yêu cầu:

-        Tạo phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả cán bộ, đảng viên,  phát hiện và nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

-        Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và kết quả, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được  giao.

II. Nội dung:

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, chi bộ yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng tích cực, hiệu quả. Cụ thể:

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung:

a) Đối với công việc và trong cơ quan:

-        Thực hiện tốt Chỉ thị số: 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Quyết định số: 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản có liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá và rượu, bia, thức uống có cồn.

-        Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định cơ quan; thực hiện đúng kỷ luật cơ quan, không đi trễ, về sớm, thực hiện chế độ làm việc theo quy định;

-        Đeo thẻ công chức trong quá trình làm việc;

-        Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, đặc biệt không uống rượu bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc, khi đang thi hành công vụ.

-        Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm được lãnh đạo phân công,  phối hợp tốt trong công việc; tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

-        Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính.

-        Trong thời gian trực tiếp giảng dạy hoặc học tập,...cán bộ, công chức, viên chức và học sinh không được sử dụng điện thoại di động.

b) Đối với phụ huynh học sinh:

-        Cần có thái độ tiếp xúc niềm nở, tận tình, lịch sự; hành vi giao tiếp tôn trọng, nhiệt tình;

-        Nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết công việc và các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

-        Thường xuyên phối hợp để nâng cao vai trò trách nhiệm đối với học sinh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường.

2. Tập thể, cơ quan cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

-        Tạo nền nếp gọn gàng, sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại công sở;

-        Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành, trong quản lý hoạt động, quản lý công việc;

-        Thực hiện đầy đủ công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị mình;

-        Cán bộ, đảng viên không để xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị bị xử lý kỷ luật do vi phạm các nội dung quy định tại Kế hoạch này hoặc do các hành vi tiêu cực khác; đảm bảo phối hợp tốt công tác an toàn ANTT trường học, xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

-        Có ý thức trách nhiệm bảo quản sử dụng tiết kiệm tài sản công. Khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy.

III. Tổ chức thực hiện:

  1. Tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện kế hoạch;
  2. Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của toàn đơn vị trong việc tổ chức cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc và tổ chức cho từng bộ phận, cá nhân đăng ký, cam kết các nội dung thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ được giao;
  3. Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện trong cơ quan, đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo;  tuyên truyền, giáo dục; lồng ghép các hoạt động phê và tự phê bình về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân và tập thể vào nội dung sinh hoạt lệ hàng tháng của đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường; nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch này là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của cá nhân, đoàn thể trong nhà trường;
  4. Nhà trường công bố công khai địa chỉ hộp thư của đơn vị mình để tiếp nhận ý kiến phản ảnh hoặc góp ý của phụ huynh về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức ...và có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, xử lý, trả lời kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.
  5. Ban giám hiệu, công đòn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc lồng vào các đợt thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề các nội dung trên và xem đây là một trong các nội dung, tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm, đồng thời khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích tốt trong quá trình thực hiện và có biện pháp đề xuất, xử lý đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên có hành vi gây nhũng nhiễu, mất đoàn kết, an ninh trật tự trong cơ quan.

 

Trên đây là kế hoạch về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2014 của chi bộ trường THPT Tân Đông. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện tốt theo tinh thần Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận: 

- TTHU Tân Châu;

- Các ban Đảng;

- Lưu chi bộ.

                            

                                                                                       

 

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Lê Quang Nhã

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 11:07 27/02/2014
Số lượt xem: 1204
Số lượt thích: 1 người (Phùng Thị Thu Hương)
 
Gửi ý kiến