Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Biểu mẫu- Hồ sơ >

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

SỞGIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  TÂY NINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: …/QĐ-THPT                                      Tân Châu, ngày    tháng  9  năm 2013

 TẢI VỀ

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Năm học 2013 - 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số…/QĐ-SGDĐT, ngày…/…/2013 của

Hiệu trưởng trường THPT Tân Đông)

 

 1. A.    DANH HIỆU THI ĐUA CẤP NGÀNH:

Danh hiệu tập thể trường, danh hiệu cá nhân: Thực hiện theo Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cấp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

 1. B.     DANH HIỆU THI ĐUA CẤP TRƯỜNG:
  1.                                I.      TẬP THỂ TỔ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:

Tổ chức, thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Chỉ đạo và tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; tham gia tích cực phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đồng thời đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. 1.      Tổ chuyên môn:

-        Ngày giờ công: đạt 100%, không có trường hợp vắng không lý do.

-        Hội giảng vòng trường: 100% GV tham gia và có GV đạt hội giảng vòng trường.

-        Hội thi giáo viên giỏi cấp trường: 100% GV đủ điều kiện tham gia và có GV đạt GV dạy giỏi cấp trường.

-        Tay nghề giáo viên: Không có GV bị nhà trường xếp loại yếu.

-        Đồ dùng dạy học: 100% GV đạt chỉ tiêu tự làm ĐDDH và sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học sẵn có.

-        Chuyên đề: đủ chỉ tiêu 2 chuyên đề/năm học (chú trọng đổi mới PPGD, nâng cao chất lượng bộ môn, nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn)

-        Mỗi nhóm bộ môn thực hiện ít nhất 1 sản phẩm nghiên cứu KHSP ứng dụng, có ít nhất 1 đề tài đạt cấp trường.

-        Có 50% trở lên cá nhân trong tổ đạt danh hiệu LĐTT. Không có người bị kỷ luật từ mức cánh cáo trở lên, không có GV vi phạm Thông tư 17 của Bộ GDĐT và Quyết định 02 của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm.

 1. 2.      Tổ văn phòng:

-        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả từ 90% trở lên. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của tổ.

-        Thực hiện tốt HSSS của tổ (sổ kế hoạch, sổ Nghị quyết, sổ theo dõi đánh giá công tác trong tháng, quy chế làm việc và bảng phân công phân nhiệm)

-        Có sự phối hợp tốt với tổ chuyên môn.

-        Có 50% trở lên cá nhân trong tổ đạt LĐTT, không có người bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

 1.                            II.      TẬP THỂ TỔ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC:

Là những tập thể đã đạt tiêu chuẩn danh hiệu tổ LĐTT và có thêm các tiêu chuẩn sau:

 1. 1.      Tổ chuyên môn:

-        Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường 1 lần/năm

-        Có sản phẩm nghiên cứu KHSP ứng dụng đạt cấp ngành.

-        Có GV đạt hội giảng cấp tỉnh hoặc hội thi GV giỏi cấp tỉnh (nếu năm đó Sở tổ chức)

-        Có 70% trở lên cá nhân trong tổ đạt LĐTT, có chiến sỹ thi đua cơ sở, không có người bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

 1. 2.      Tổ văn phòng:

-        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả từ 100%.  

-        Có 70% trở lên cá nhân trong tổ đạt LĐTT, có chiến sỹ thi đua cơ sở, không có người bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

 1. C.    QUY TRÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN:
  1.                                I.      Danh hiệu thi đua cấp ngành:
  2. Các tổ đánh giá thi đua cá nhân theo 2 giai đoạn: cuối HKI, cuối năm học.
  3. Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường họp xét thi đua 1 lần và cuối năm học:Căn cứ vào các tiêu chuẩn từng danh hiệu thi đua, Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường tổ chức họp xét, trình HĐTĐ – KT ngành xét, Giám đốc Sở quyết định công nhận, khen thưởng.
  4.                            II.      Danh hiệu thi đua cấp trường:
  5. Căn cứ vào các tiêu chuẩn từng danh hiệu thi đua, các tập thể viết báo cáo tự đánh giá, tổ chức họp xét theo 2 giai đoạn: cuối HKI, cuối năm học, trình HĐTĐ – KT trường.
  6. Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường họp xét thi đua 1 lần và cuối năm học: Căn cứ vào các tiêu chuẩn từng danh hiệu thi đua, Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường tổ chức họp xét, trình Hiệu trưởng quyết định công nhận, khen thưởng.

 

HIỆU TRƯỞNG

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 17:44 07/05/2014
Số lượt xem: 314
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến