Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

XÉT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

             Số:   11 / TB – THPT                                                       Tân Châu, ngày 02 tháng  03  năm 2015

                                                      

THÔNG BÁO

Về việc xét đề tài cấp trường năm học 2014 – 2015

 

 
   

 

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

Căn cứ kế hoạch số 1716/KH-SGDĐT ngày 08/09/2014 của Sở GDĐT Tây Ninh Kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua 2014-2015;

Căn cứ kế hoạch thi đua năm học 2014 – 2015 của trường THPT Tân Đông;

BGH nhà trường thông báo về thời gian xét đề tài khoa học cấp trường năm học 2014 – 2015 như sau:

  1. 1.      Nộp đề tài.

-        CB – GV – NV nộp đề tài về HĐKH nhà trường, hạn cuối 14 giờ 00 phút, ngày 16/03/2015.

-        Mỗi đề tài nộp 03 bản in trên giấy A4 và kèm theo file điện tử.

-        Đề tài nộp cho thầy Trần Thanh Bình – P. Chủ tịch HĐKH trường.

  1. 2.      Xét đề tài.

-        14 giờ 00, ngày 17/03/2015 họp HĐKH trường phân công chấm đề tài.

-        13 giờ 30, ngày 21/03/2015 họp HĐKH trường xét đề tài.

-        8 giờ 00, ngày 25/03/2015 công bố kết quả xét đề tài cấp trường.

  1. 3.      Tham gia xét đề tài cấp ngành.

-        Từ ngày 23/03/2015, những đề tài đạt loại A,B cấp trường tiến hành chỉnh sửa theo góp ý của HĐKH trường.

-        8 giờ 00, ngày 27/03/2015 nộp đề tài đã chỉnh sửa cho BGH (nộp 2 bản in A4, đóng bìa hoàn chỉnh, kèm theo file điện tử)

-        Ngày 30/03/2015 tập hợp đề tài nộp về HĐKH ngành.

 

Trên đây là kế hoạch xét đề tài cấp trường năm học 2014 - 2015, BGH nhà trường yêu cầu các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Mọi sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến kết quả thi đua, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 11:04 02/03/2015
Số lượt xem: 172
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến