Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:    65    / KH – THPT

      

Tân Châu, ngày 15  tháng 05  năm 2015

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM HỌC 2014 – 2015

 

Căn cứ công văn số 16771/SGDĐT-GDTrH, ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

Căn cứ kết quả thực hiện của đơn vị.

Trường THPT Tân Đông xây dựng kế hoạch hoạt đông hè năm học 2014 – 2015 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH:

Tiếp tục ôn thi cho học sinh khối 12 trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Giuùp hoïc sinh lớp 10,11 theo kòp chöông trình, heä thoáng hoùa kieán thöùc maø caùc lôùp döôùi ñaõ hoïc nhöng khoâng naém ñöôïc. Giaûm toái ña soá hoïc sinh boû hoïc vì lyù do khoâng theo kòp chöông trình.

Giúp học sinh hoàn thành việc rèn luyện đạo đức trong hè.

II. NÔI DUNG:

1. Ôn thi lại:

-        Đối tượng: Tất cả học sinh yếu kém, thi lại và đăng ký thi cải thiện khối 10, 11  

-        Thời gian ôn thi lại từ ngày 15/6 đến 17/7/2015

-        Nội dung ôn tập: Các kiến thức mà học sinh bị hỏng ở lớp dưới. Kiến thức các bộ môn lớp 10, 11 trong chương trình mà các em học sinh không theo kịp. Hệ thống các  kiến thức có liên quan trong kế hoạch giảng dạy.

-        Thời khóa biểu: học sinh xem thời khóa biểu vào ngày 14/06/2015

2. Rèn luyện hè:

-        Ñoái töôïng: Tất cả các học sinh trung bình, yếu do GVCN đề nghị rèn luyện trong hè. (Học sinh xem danh rèn luyện hè kèm theo)

-        Thời gian rèn luyện hè từ 25/5/ 2015 đến  ngày 24/7/2015.

-        Nội dung công việc: Học sinh xem bảng phân công công việc cụ thể của BTV Đoàn trường

3. Thi lại :

-        Thời gian thi lại từ ngày 20/7/2015 đến ngày 24/7/2015.

-        Lịch thi lại từng môn nhà trường sẽ thông báo cụ thể cho học sinh trước ngày 24/7/2015.

-        Yêu cầu học sinh thi lại theo dõi cập nhật thông tin thi lại tại bảng thông báo của nhà trường.

4. Học nghề điện hè: Tổng số lớp: 3 lớp

-        Lớp Điện 1: 34 học sinh ( sinh các lớp 11C2, 11C3, 11C4)

-        Lớp Điện 2: 57 học sinh ( học sinh các lớp 10C1, 10C4)

-        Lớp Điện 3: 63 học sinh ( học sinh các lớp 10C2, 10C3, 10C6)

-        Học sinh theo dõi danh sách lớp học trên bảng thông báo của nhà trường.

 

 

-        Thời khóa biểu học: Các lớp nghề học các ngày thứ 2,3,4 hàng tuần, mỗi lớp học 1 ngày (buổi sáng và chiều). Buổi sáng bắt đầu 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu 14 giờ.

-        Thời gian học: từ 18/5/2015, Phòng học: Phòng 36

-        Giáo viên giảng dạy thầy Tâm (ĐT 0984545573). Giáo viên TTGD TX Tân Châu

5. Tuyển sinh lớp 10 năm học 2015 – 2016:

-        Thời gian nhận hồ sơ:

+   Đợt 1: Từ 11/5 đến 18/5/2015

+   Đợt 2: từ ngày 30/6 đến hết ngày 25/7/2015

-        Công danh sách trúng tuyển: Danh sách trúng tuyển 10 năm học 2015 – 2016 được công bố vào đầu tháng 8/2015 trên bảng thông báo và Website của nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè năm học 2014 – 2015. BCĐ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

Giao BTV Đoàn trường xây dựng cụ thể kế hoạch rèn luyện về hạnh kiểm của học sinh, trình hiệu trưởng ký duyệt.

Giao Phó hiệu trưởng chuyên môn phân công giáo viên dạy ôn thi lại các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học và Tiếng Anh, xây dựng TKB ôn thi lại, riêng công tác thi lại hiệu trưởng sẽ lên kế hoạch cụ thể sau.

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động hè năm học 2014– 2015. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, đoàn thể, CB, GV, CNV và học sinh trong trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận :

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như kg;

- Lưu.  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TRẦN THANH BÌNH

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 16:20 15/05/2015
Số lượt xem: 333
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến