Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản nhà trường >

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017

 SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

Số:   … /KH-THPT

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tân Châu, ngày  26  tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH  

Công tác Thi đua – Khen thưởng năm học  2016 – 2017

---------------------

 

Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-SGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Sở GDĐT);

Căn cứ Kế hoạch số 1643/KH-SGD&ĐT ngày 05/09/2016 của Sở Giáo dục - Đào tạo Tây Ninh Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh năm học 2016 - 2017;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức trường THPT Tân Đông năm học 2016 – 2017;

Hội đồng thi đua – khen thưởng Trường THPT Tân Đông xây dựng kế hoạch thi đua năm học 2016 – 2017 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho CB-GV-CNV, người lao động trong toàn Trường có nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng, xác định công tác thi đua, khen thưởng là biện pháp quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục, là công cụ sắc bén của công tác quản lí ‎giáo dục, quản lí‎ nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tổ chức tốt thi đua, khen thưởng góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và đất nước. 

2. Tạo ra bước chuyển biến mới và nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đều khắp trong toàn Trường nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, kịp thời ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác, học tập, các nhân tố mới, tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. 

3. Đưa công tác thi đua, khen thưởng của các bộ phận đi vào nề nếp; tiếp tục cụ thể hóa, định rõ các tiêu chuẩn thi đua; có các giải pháp, biện pháp để thực hiện đầy đủ các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ, các thông tư, quyết định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng hiện nay.

4. Công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp trong suốt quá trình dạy - học và công tác quản lí giáo dục ở các bộ phận.‎          

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các quyết định, quy chế, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của ngành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

2. Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trường THPT  Tân Đông.

3. Thi đua “Dạy tốt – Học tốt” để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong công tác chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, giáo viên. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

4. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng phát hiện, nhân rộng các gương điện hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thi đua của nhà trường; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong mọi hoạt động.

2. BGH tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các mặt hoạt động của nhà trường; kết hợp cùng BCH Công đoàn, BTV Đoàn trường phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua, trong đó chú trọng hoạt động thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh, các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thi đua, kịp thời điều chỉnh, bổ sung để các nội dung phù hợp. Tổ chức sơ, tổng kết các đợt thi đua, khen thưởng động viên những cá nhân, tập thể  đạt thành tích xuất sắc.

3. Các tổ chức đoàn thể trong trường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đạt vững mạnh xuất sắc; vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; làm tốt công tác bình xét, phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của nhà trường.

4. Các tổ chuyên môn, văn phòng tích cực đẩy mạnh nhiệm vụ đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy bộ môn, hiệu quả công tác hành chính; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

IV. HOẠT ĐỘNG THI ĐUA:

Năm học 2016 – 2017 hoạt động thi đua được chia làm 4 đợt.

  1. 1.      Đợt 1. Từ 5/9/2016 đến 20/11/2016 với chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trường”
  2. 2.      Đợt 2. Từ ngày 21/11/2016 đến hết học kỳ 1 với chủ đề: “Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”
  3. 3.      Đợt 3. Từ đầu học kỳ 2 đến ngày 26/3/2017 với chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3”
  4. 4.      Đợt 4. Từ ngày 27/3/2017 đến hết năm học với chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5”

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ: (Xây dựng theo năm học)

 TT

Tháng

Nội dung công tác thi đua

1

8/ 2016

- Chuẩn bị cho năm học mới

2

9/ 2016

- Kiện toàn Hội đồng TĐKT đơn vị, đăng kí thi đua các cá nhân và tập thể.

-         Tổ chức Hội nghị CBGV, thông qua các chỉ tiêu thi đua

-         Phát động thi đua đợt 1 hướng tới chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và nhà giáo Việt Nam 20/11.

-         Tổ chức HKPĐ vòng trường

3

10/ 2016

-                   Phát động phong trào Hội giảng, Hội thi giáo viên giỏi vòng trường

4

11/ 2016

-                   Tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam., kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

-         Tham gia thi đấu HKPĐ vòng tỉnh.

-                   Sơ kết thi đua đợt 1, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích cao.

5

12/ 2016

-         Phát động thi đua đợt 2 hướng tới ngày sơ kết học kì I.

-         Tham gia thi casio vòng tỉnh

-         Phát động thi đua “Mùa thi nghiêm túc – chất lượng”.

-         Sơ kết HKI, trao thưởng các danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến kì I. Thi đua đợt 2.

6

1/ 2017

-         Phát động thi đua đợt 3

-         Họp xét thi đua học kỳ 1

7

2/ 2017

-                   Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02.

8

3/ 2017

-         Phát động hành động tháng thanh niên, thể hiện vai trò và sức sống của đoàn viên thanh niên.

-                   Sơ kết đợt thi đua 3, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

-                   Chấm đề tài khoa học cấp trường và nộp các đề tài đạt giải về ngành

9

4/ 2017

-                   Phát động thi đua đợt 4 hướng tới kỉ niệm ngày 30/4, 1/5, sinh nhật Bác Hồ.

-         Phát động  thi đua “Mùa thi nghiêm túc – chất lượng”.

10

5/ 2017

-         Tổng kết năm học, trao thưởng các danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.

-         Bình xét thi đua: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

-         Họp xét thi đua năm học.

11

6,7/ 2017

-         Nộp hồ sơ thi đua về Sở

-         Tham gia các hoạt động chuyên môn của Ngành, bàn giao học sinh về nghỉ hè và phối hợp quản lí học sinh trong hè.

 

  1.              I.      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG ĐƠN VỊ: 

  TT

Họ và tên

Chức danh công tác

Chức danh trong hội đồng thi đua

01

Ông Lê Quang Nhã

Hiệu trưởng

Chủ tịch

02

Ông Nguyễn Viết Xuân

CTCĐ

Phó Chủ tịch

03

Ông Trần Thanh Bình

P. Hiệu trưởng 

Thành viên

04

Ông Bùi Vũ Thanh Tú

BTĐT

Thành viên

05

Ông Lô Đức Duy

TT Tổ Sử - Địa

Thành viên

06

Ông Bà Trần Thị Khoan

TT Tổ Văn 

Thành viên

07

Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng

TT Tổ Lý – Hóa

Thành viên

08

Ông Nguyễn Văn Hải

TT Tổ Sinh – TD 

Thành viên

09

Bà Bùi Thị Phương

TT Tổ Anh - GDCD

Thành viên

10

Bà Lê Thị Hồng Châu

TT Tổ Toán – Tin

Thành viên

11

Bà Nguyễn Thị Tuyết Đông

TT Tổ Văn phòng

Thành viên

12

Ông Lâm Văn Hải

TTND

Thành viên

13

Bà Dương Thị Ngọc Điệp

TKHĐ

Thành viên – Thư ký

 

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2016 –  2017

a/. TẬP THỂ: (gồm các danh hiệu: lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, cờ thi đua của Chính Phủ, Cờ thi đua cấp tỉnh, Cờ thi đua cấp Bộ).

STT

TẬP THỂ ĐƠN VỊ/ TỔ

DANH HIỆU ĐĂNG KÝ

TÊN ĐỀ TÀI

1

Trường THPT Tân Đông

Lao động xuất sắc

 

2

Tổ Anh – GDCD  

Tổ Lao động xuất sắc

 

3

Tổ Ngữ văn  

Tổ Lao động xuất sắc

 

4

Tổ  Sinh – TD

Tổ Lao động xuất sắc

 

5

Tổ Lý – Hoá

Tổ Lao động xuất sắc

 

6

Tổ Toán – Tin

Tổ Lao động xuất sắc

 

7

Tổ Sử - Địa

Tổ Lao động xuất sắc

 

8

Tổ Văn Phòng

Tổ Lao động tiên tiến

 

b/. CÁ NHÂN: (gồm các danh hiệu: lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua tỉnh, chiến sĩ thi đua toàn quốc).


S

TT

 

GIỚI TÍNH

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ-ĐƠN VỊ

(HT, P.HT, BT Đoàn, giáo viên, nhân viên)

DANH HIỆU ĐÃ ĐẠT 02 NĂM HỌC VỪA QUA

(Phải điền đầy đủ danh hiệu 02 năm không để trống)

DANH HIỆU ĐĂNG KÝ

NĂM ĐẠT CSTĐ TỈNH

TÊN ĐỀ TÀI

(Nếu đăng ký CSTĐCS trở lên).

2014-2015

2015-2016

1

Trần Thị Khoan

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

2

Nguyễn Thị Lệ Hồng

GV -THPT Tân Đông

CSTĐCS

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

3

Phạm Thị Chung

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

CSTĐCS

 

 

4

Hoàng Thị Thủy Tiên

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

5

Vũ Thị Hồng Phượng

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

6

Bùi Thị Phương

GV -THPT Tân Đông

CSTĐCS

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

7

Nguyễn Thị Thanh Thảo

GV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

CSTĐCS

 

 

8

Nguyễn Thanh Tuyền

GV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

CSTĐCS

 

 

9

Dương Thị Ngọc Điệp

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

CSTĐCS

 

 

10

Lê Thị Hồng Châu

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

11

Nguyễn Thị Thu Hiền

GV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

CSTĐCS

 

 

12

Lê Thị Thanh

GV -THPT Tân Đông

CSTĐCS

HTNV

CSTĐCS

2015

 

13

Nguyễn Thị Tuyết Đông

NV -THPT Tân Đông

CSTĐCS

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

14

Nguyễn Thị Khuyên

NV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

CSTĐCS

 

 

15

Nguyễn Thị Công

NV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

CSTĐCS

 

 

16

Ông

Nguyễn Tấn Đạt

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

CSTĐCS

 

 

17

Ông

Nguyễn Ngọc Sơn

GV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

CSTĐCS

 

 

18

Ông

Hoàng Văn Hạnh

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

19

Ông

Lê Trọng Phương

GV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

CSTĐCS

 

 

20

Ông

Bùi Vũ Thanh Tú

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

CSTĐCS

 

 

21

Ông

Nguyễn Văn Hải

GV -THPT Tân Đông

CSTĐCS

CSTĐCS

CSTĐCS

 

 

22

Ông

Lê Quang Nhã

HT -THPT Tân Đông

CSTĐCS

LĐTT

LĐTT

2015

 

23

Ông

Trần Thanh Bình

PHT-THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

LĐTT

2014

 

24

Ông

Vũ Việt Cường

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

 

25

Ông

Nguyễn Đắc Tàm

GV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

LĐTT

 

 

26

Ông

Lâm Văn Hải

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

 

27

Ông

Nguyễn Viết Xuân

GV -THPT Tân Đông

CSTĐCS

LĐTT

LĐTT

2015

 

28

Ông

Đoàn Đức Lượng

GV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

LĐTT

 

 

29

Ông

Lô Đức Duy

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

 

30

Ông

Vũ Quốc Tuấn

GV -THPT Tân Đông

HTNV

HTNV

LĐTT

 

 

31

Ông

Đỗ Phi Trường

GV -THPT Tân Đông

 

HTNV

LĐTT

 

 

32

Trịnh Thị Liên

GV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

LĐTT

 

 

33

Phạm Thị Thùy Trang

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

 

34

Phạm Nguyễn Huyền Thương

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

 

35

Trần Thị Kim Ngân

GV -THPT Tân Đông

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

 

36

Ngô Thị Hồng Nhung

NV -THPT Tân Đông

HTNV

LĐTT

LĐTT

 

 

37

Phạm Thị Hường

NV -THPT Tân Đông

LĐTT

HTNV

LĐTT

 

 

38

Ông

 Nguyễn Thanh Hồng

NV -THPT Tân Đông

HTNV

HTNV

HTNV

 

 

39

Ông

Chu Bá Nguyên

NV -THPT Tân Đông

HTNV

HTNV

HTNV

 

 

II/. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: (Các hình thức khen thưởng gồm: Huân chương các loại, các hạng; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bằng khen của UBND tỉnh)

STT

TẬP THỂ ĐƠN VỊ

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

TÓM TẮT

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được

1

Trường THPT Tân Đông

Bằng khen UBND tỉnh

- 01 LĐXS

- 01 BK UBND tỉnh

 


STT

GIỚI TÍNH

CÁ NHÂN

CHỨC VỤ-ĐƠN VỊ

(HT, P.HT, BT Đoàn, giáo viên, nhân viên)

 

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

TÓM TẮT

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được

1

Ông

Lê Quang Nhã

HT – THPT  Tân Đông

Bằng khen của Bộ GDĐT

- CSTĐCS từ 2012-2015

- CSTĐ tỉnh 2015  

2

Ông

Nguyễn Văn Hải

GV – THPT  Tân Đông

Bằng khen của UBND tỉnh

- CSTĐCS từ 2013-2016  

3

Nguyễn Thị Lệ Hồng

GV – THPT  Tân Đông

Bằng khen của UBND tỉnh

- CSTĐCS từ 2013-2016  

4

Trần Thị Khoan

GV – THPT  Tân Đông

Bằng khen của UBND tỉnh

- CSTĐCS  2015

- GK Giám đốc Sở

5

Bùi Thị Phương

GV – THPT  Tân Đông

Bằng khen của UBND tỉnh

- CSTĐCS từ 2013-2016  

6

Nguyễn Thị Tuyết Đông

NV – THPT  Tân Đông

Bằng khen của UBND tỉnh

- CSTĐCS từ 2013-2015  

     -   Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT: 24 cá nhân (có danh sách kèm theo)

III/. BẢNG TỔNG HỢP  ĐĂNG KÝ (số liệu):

-     Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên toàn đơn vị: 39 trong đó:

+ Cán bộ quản lý:    02        + Nhân viên:   07                    + Giáo viên: 30

a/. DANH HIỆU THI ĐUA:

 

 

Số lượng

DANH HIỆU TẬP THỂ

DANH HIỆU CÁ NHÂN

đơn vị lao động tiên tiến

đơn vị lao động xuất sắc

Phòng, khoa lao động tiên tiến

Phòng, khoa lao động xuất sắc

lao động tiên tiến

chiến sĩ TĐ cơ sở

chiến sĩ thi đua tỉnh

chiến sĩ TĐ toàn quốc

0 0

01

00

00

16

21

00

00

b/. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

 

Huân chương

BK của Thủ tướng

BK của Bộ GD-ĐT

BK của UBND tỉnh

Tập thể đơn vị

00

00

00

01

Cá nhân

00

00

01

05

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của trường THPT Tân Đông năm học 2016 – 2017. Thủ trưởng đơn vị kêu gọi toàn thể CBGV,CNV nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng, dốc sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2016 – 2017, đạt được các danh hiệu thi đua đã đăng ký.

Nơi nhận:                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như trên;                                                                                                                                 

- Lưu VT.   

 

LÊ QUANG NHÃ

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

 


S

TT

 

GIỚI TÍNH

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ-ĐƠN VỊ

(HT, P.HT, BT Đoàn, giáo viên, nhân viên)

 
 

1

Phạm Thị Chung

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

2

Hoàng Thị Thủy Tiên

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

3

Vũ Thị Hồng Phượng

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

4

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

5

Nguyễn Thanh Tuyền

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

6

Dương Thị Ngọc Điệp

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

7

Lê Thị Hồng Châu

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

9

Lê Thị Thanh

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

10

Trần Thị Kim Ngân

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

11

Nguyễn Thị Khuyên

Nhân viên - THPT Tân Đông

 

12

Nguyễn Thị Công

Nhân viên - THPT Tân Đông

 

13

Ông

Nguyễn Tấn Đạt

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

14

Ông

Nguyễn Ngọc Sơn

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

15

Ông

Hoàng Văn Hạnh

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

16

Ông

Lê Trọng Phương

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

17

Ông

Bùi Vũ Thanh Tú

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

18

Ông

Vũ Việt Cường

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

19

Ông

Nguyễn Đắc Tàm

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

20

Ông

Lâm Văn Hải

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

21

Ông

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

22

Ông

Đoàn Đức Lượng

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

23

Ông

Lô Đức Duy

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

24

Ông

Đỗ Phi Trường

Giáo viên -THPT Tân Đông

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 16:18 08/11/2016
Số lượt xem: 346
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến