Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản nhà trường >

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  

               Số :   …  /KH -THPT              Tân châu, ngày 15  tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2016 - 2017

 ------------

 

Căn cứ vào công văn số 1668/SGDĐT-TTr, ngày 06 tháng 09 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016 – 2017;

Căn cứ kết quả công tác kiểm tra giáo dục trong năm học qua; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 – 207 và tình hình thực tế của đơn vị. Trường THPT Tân Đông  xây dựng kế hoạch kiểm tra năm học 2015 – 2016  như sau:

 1.              I.      MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 2. 1.      Kiểm tra để phát hiện những sai lệch, chậm trễ …và kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, động viên việc thực hiện kế hoạch, công việc của các tổ chuyên môn, các bộ phận, các giáo viên.
 3. 2.      Kiểm tra để đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các giáo viên, tổ chuyên môn, bộ phận … làm cơ sở xét thi đua, nâng lương, đánh giá công chức, khen thưởng kỷ luật, đề bạt cán bộ….
 4. 3.             Kiểm tra để chỉ đạo tổ chức: bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công có hiệu quả; kiểm tra để đánh giá tình hình, đôn đốc việc thực hiện đổi mới chương trình GDPT của CB-GV.
 5. 4.      Kiểm tra để thực hiện việc lập dự toán, quyết toán đúng Luật Ngân sách, thu - chi các nguồn  thu  ngoài ngân sách đúng qui định, hồ sơ sổ sách kế toán, thủ quỹ đầy đủ, đúng qui định và cập nhật số liệu kịp thời.
 6. 5.      Thanh tra để kiểm điểm, phê bình, xử lí … những giáo viên thực hiện không đúng qui chế chuyên môn, có những biểu hiện tiêu cực, dạy thêm học thêm trái qui định.
 7. 6.             Kiểm tra để  xử lí thông tin nhiều chiều : nhằm điều chỉnh qui trình quản lí , chỉ đạo cho phù hợp.
 8. 7.      Kiểm tra để nhằm đảm bảo thực hiện tốt các công việc hành chính, công tác tiếp dân, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 9. 8.             Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công trình thi công , sửa chữa đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng đề án đã duyệt.
 10. 9.      Ban Giám hiệu thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra theo qui định.
  1.           II.      NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP:
  2. 1.      Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch:

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường dựa vào kế hoạch năm học của trường để xây dựng kế hoạch phù hợp .Phân công tổ trưởng duyệt và kiểm tra kế hoạch của các GV là thành viên của tổ; phó Hiệu trưởng duyệt, kiểm tra kế hoạch các tổ chuyên môn; Hiệu trưởng duyệt, kiểm tra kế hoạch của  phó Hiệu trưởng và các bộ phận vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Định kỳ họp liên tịch hàng tháng với Hiệu trưởng gồm: phó Hiệu trưởng, tổ trưởng CM, trưởng bộ phận, để báo cáo việc tổ chức, thực hiện kế hoạch của các thành viên, các bộ phận, đề xuất, tham mưu ý kiến cho BGH; qua đó Hiệu trưởng  xử lí thông tin, để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, uốn nắn, nhắc nhở động viên các thành viên, các bộ phận … phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Cuối học kỳ I, sơ kết đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành kế hoạch của cá nhân, tổ, các bộ phận và chỉ đạo phương hướng để thực hiện kế hoạch học kỳ II.

Cuối năm học: tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân, tổ, bộ phận để làm cơ sở đánh giá thi đua, xếp loại công chức và khen thưởng.

 1. 2.      Kiểm tra chuyên môn:  

a)     Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn:

-         Hồ sơ sổ sách qui định.                      

-         Qui chế cho điểm.

-         Thao giảng, dự giờ                            

-         Hội họp, chuyên môn.

-         Thực hiện các qui định của ngành

-         Thực hiện ngày giờ công.

-         Thực hiện chương trình, thực hiện đổi mới chương trình GDPT

a)     Kiểm tra định kỳ – thường xuyên:

Chỉ đạo tổ trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách của từng giáo viên 1 lần/tháng, có ghi vào phiếu kiểm tra và đề nghị giáo viên bổ sung những thiếu sót, chưa hoàn chỉnh. Phó Hiệu trưởng kiểm tra , ký duyệt sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài vào cuối mỗi tháng. Định kỳ phó Hiệu trưởng  kiểm tra:

Việc thực hiện qui chế cho điểm của giáo viên 2 lần/HK. Chỉ đạo tổ trưởng kiểm tra, ký duyệt phiếu báo giảng của giáo viên vào thứ hai hàng tuần. Chỉ đạo tổ trưởng kiểm tra việc soạn giáo án, dạy thử các chuyên đề  và biên soạn chương trình, giáo án dạy chủ đề tự chọn lớp 10, lớp 11 và lớp 12 Chỉ đạo tổ trưởng kiểm tra việc GV sử dụng ĐDDH, các trang - thiết bị và giảng dạy các tiết thí nghiệm, làm ĐDDH.

BGH dự giờ tối thiểu 1 tiết/GV theo qui định, dự giờ tất cả giáo viên giảng dạy, đặc biệt các GV dạy chương trình lớp 12 và GV trẻ .

Chỉ đạo cho PHT và công đoàn phụ trách công tác chấm ngày giờ công, kiểm tra việc thực hiện ngày giờ công của giáo viên. Có niêm yết trên bảng và cuối tháng báo cho tổ trưởng biết .

Các tiết Hội giảng của GV cần có nhiều GV dự để học tập, rút kinh nghiệm và đánh giá, xếp loại giờ dạy đúng thực chất .

Các tiết thanh tra toàn diện, các tổ thực hiện cũng cần có nhiều thành viên trong tổ và mời BGH đi dự giờ để đánh giá khách quan, đúng thực chất; không cả nể, qua loa.

Mỗi tháng tổ trưởng báo cáo theo mẫu cho PHT.

b)     Kiểm tra đột xuất:

BGH kiểm tra đột xuất những giáo viên có thông tin phản hồi từ học sinh, cán bộ lớp hoặc phụ huynh học sinh về những biểu hiện tiêu cực và việc thực hiện qui chế chuyên môn. BGH kiểm tra đột xuất  việc giáo viên có thực hiện mang giáo án khi lên lớp. BGH dự giờ đột xuất những giáo viên giảng dạy không đảm bảo giờ giấc hoặc dự giờ kiểm tra thăm lớp. BGH dự giờ họp tổ chuyên môn đối với những tổ có những  vấn đề cần thống nhất. BGH kiểm tra việc kiểm tra của tổ trưởng, trưởng bộ phận 1 lần/học kỳ. Thủ trưởng đơn vị kiểm tra HSSS, nội dung hoạt động của các cá nhân, bộ phận trong đơn vị khi cần thiết.

 

 

c)     Kiểm tra chuyên đề:

BGH dự giờ thực hiện chuyên đề của tổ chuyên môn (theo kế hoạch tổ), dự giờ kiểm tra giáo viên thực hiện chuyên đề chung của trường, tổ chức kiểm tra theo chuyên đề 2 lần/HK. Kiểm tra thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp, chương trình GDPT thực hiện theo hướng dẫn của ngành, Chuyên đề vui để học, nâng cao chất lượng học tập bộ môn hoặc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. công tác hoạt động NGLL, công tác chủ nhiệm lớp

d)     Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: 100% giáo viên của trường

Phó Hiệu trưởng kết hợp các tổ chuyên môn  lên lịch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên. Lập hồ sơ kiểm tra theo qui định, có đánh giá xếp loại theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo và lưu để làm cơ sở cho lần kiểm tra sau, cũng như để đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên và có cơ sở để đánh giá, thi đua, đánh giá viên chức hằng năm .

e)     Kiểm tra đánh giá học sinh:

Chỉ đạo kiểm tra miệng, cho điểm công khai, thể hiện câu hỏi, đáp án, biểu điểm cụ thể trên giáo án. Hình thức kiểm tra: BGH, tổ trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách và dự giờ.

Kiểm tra 15 phút, 1 tiết đề kiểm tra theo quy định của Sở. Môn tiếng Anh phải kết hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận. BGH, tổ trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ GV và nhận thông tin từ học sinh.

Tổ chức khảo sát chất lượng giữa HKI, II và thi HKI, II tập trung 6 đến 8 môn (Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Sử, Địa) hình thức ra đề theo quy định của Sở. Các tổ phân nhóm bộ môn biên soạn đề và đáp án; tổ trưởng + BGH duyệt đề.

Tổ chức coi thi nghiêm túc, chấm thi đúng đáp án, biểu điểm đã được tổ thống nhất và chấm theo phòng thi (đánh số ký danh và xếp theo thứ tự a, b, c ; mỗi phòng tối đa không quá 24 học sinh. Riêng những môn thi trắc nghiệm khách quan 100 % có thể  tiến hành chấm bằng máy, có kiểm tra xác suất bằng chấm tay.

Tổ chức thi thử THPT quốc gia vào cuối tháng 4 (coi - chấm thi thep quy trình).

Phó Hiệu trưởng kiểm tra việc xếp loại học sinh về văn hóa, hạnh kiểm theo đúng qui định 2 lần/năm học (cuối HKI, cuối năm), kiểm tra việc vào điểm, phê - ký học bạ vào cuối năm học.

Tổ chức thi lại đúng qui chế, nghiêm túc, Phó Hiệu trưởng phụ trách lập danh sách thí sinh, phân công GV ra đề, đề cương ôn tập ….  có kết hợp các tổ chuyên môn.

 1. 3.      Kiểm tra cơ sở vật chất:

Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, tài sản công trong cơ quan: cơ sở vật chất trang bị trong phòng học, cơ sở vật chất trang bị trong các phòng chức năng, phòng làm việc và các tài sản khác của trường. Định kỳ kiểm tra 1 lần/tháng, hoặc kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

a)     Kiểm tra định kỳ thường xuyên:

Mỗi ngày, cuối tuần, cuối tháng, cuối năm. Cuối năm, thành lập Ban kiểm kê tài sản nhà trường và đánh giá tài sản vào sổ tài sản. Thành lập Ban giám sát kỹ thuật, phân công thành viên: theo dõi, kiểm tra việc thi công sửa chữa, xây dựng theo kế hoạch  đã duyệt.

b)     Kiểm tra đột xuất:

Việc bảo quản tài sản ở các phòng học. Việc bảo quản tài sản ở các phòng chức năng, phòng làm việc. Kiểm tra việc cho mượn và trả ĐDDH.

 1. 4.      Kiểm tra nội bộ:

a)     Kiểm tra công tác tài chính :

Hiệu trưởng kiểm tra việc thực hiện dự toán, hồ sơ quyết toán theo đúng luật ngân sách (hàng tháng, quí, năm), kiểm tra việc thu - chi các nguồn thu ngoài ngân sách đúng qui định, kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách kế toán, thủ quỹ, việc cập nhật số liệu hàng tháng, kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Hiệu trưởng đôn đốc bộ phận tài chính công, thanh tra nhân dân kiểm tra quỹ tiền mặt hàng tháng (ngày 30 ). Niêm yết công khai hoặc  thông báo công khai trong phiên họp hội đồng hàng tháng .

b)     Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách:

Hiệu trưởng kết hợp với Ban thanh tra nhân dân, BCH công đoàn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCC trong cơ quan. Mỗi tháng chỉ đạo cán bộ tổ chức, kế toán kiểm tra việc giáo viên đến hạn nâng lương, những trường hợp hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm và tiến hành giải quyết kịp thời cho CBCC. Việc duyệt ký thừa giờ phải đầy đủ hồ sơ hợp lệ và thực hiện công khai, tiến hành duyệt thừa giờ khi thực hiện tuần chuyên môn xong cho HKI và HKII.

c)     Kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở:

BGH tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân, BCH công đoàn giám sát, kiểm tra việc thực hiện NQ Hội nghị CBCC và các khoản thu - chi theo qui định. Nhận thông tin từ Ban thanh tra nhân dân, BCH công đoàn, để BGH điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở cho phù hợp.

 1. 5.      Kiểm tra hồ sơ học sinh thi tốt nghiệp 12: Kiểm tra 4 lần:

Lần 1: (cuối tháng 12) GVCN tự kiểm tra.

Lần 2: (cuối tháng 3) GVCN kiểm tra sau khi HS đã bổ sung các loại hồ sơ.

Lần 3: kiểm tra chéo trong trường, sau khi hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký dự thi TN (T 5)

Lần 4 : trước khi đưa hồ sơ thi TN về khiểm tra cho tại các trường trong cụm .

 1. 6.      Kiểm tra thủ tục nhập học lớp 10:    Kiểm tra 2 lần:

Lần 1: tháng 8 BGH kiểm tra lúc học sinh nộp hồ sơ nhập học và cuối đợt.

Lần 2: kiểm tra và sắp xếp vào từng lớp.

 1. 7.      Kiểm tra số liệu học sinh hàng tháng:

Định kỳ cuối tháng GVCN báo cáo số liệu học sinh bỏ học theo mẫu, đối chiếu số liệu tháng trước, P. Hiệu trưởng tổng hợp và báo cáo về sở, UBND huyện. Chỉ đạo giáo viên bộ môn: kiểm diện học sinh chặt chẽ trước giờ dạy (bước ổn định lớp)

 1. 8.      Kiểm tra thực hiện nội qui học sinh – nền nếp:

Chỉ đạo  Đoàn thanh niên thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện nội qui học sinh – nề nếp hàng ngày và kết hợp GVCN + phụ huynh HS để giáo dục kịp thời. BGH kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

 1. 9.      Kiểm tra dạy thêm, học thêm:

Giáo viên viết cam kết thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định về công tác dạy thêm – học thêm của ngành. Kiểm tra những giáo viên còn dạy thêm tại nhà sai quy định (khi có thông tin) và tiến hành làm thủ tục xử lí kỷ luật , báo cáo về Sở. Hiệu trưởng kiểm tra đột xuất khi cần thiết

 1. 10.   Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại tố cáo:

Kiểm tra việc lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy của giáo viên; Kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm nguồn điện, nước, văn phòng phẩm trong cơ quan; công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp phụ huynh học sinh, giải quyết công việc dân chủ, khoa học, hòa nhã, lịch sự và đúng quy định.

Giải quyết đơn thư, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian qui định và lưu trữ hồ sơ. Lập sổ tiếp nhận đơn thư. Báo cáo giải quyết đơn thư lên cấp trên đúng thời gian qui định.

11. Kiểm tra trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

TTĐV kết hợp với Công đoàn, TTND kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và nội quy tiếp công dân của CBGV,NV nhà trường. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo của CBGV theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xử lý nghiêm theo quy định nếu có phát hiện sai phạm.

 1.        III.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. 1.      Triển khai kế hoạch kiểm tra cho toàn thể Hội đồng và chỉ đạo các thành viên được phân công thanh tra thực hiện theo kế hoạch và báo cáo hàng tháng
 3. 2.      Cuối tháng họp BGH kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch kiểm tra và đề ra những biện pháp cụ thể, kịp thời để chỉ đạo thực hiện trong tháng tới.
 4. 3.      Cuối học kỳ, năm học tổ chức sơ - tổng kết công tác kiểm tra, lấy kết quả kiểm tra giáo viên để nhận xét đánh giá CBVC, làm cơ sở để xét thi đua, khen thưởng, xét nâng lương, đánh giá CBVC và xét đề bạt cán bộ.
 5. 4.      Báo cáo định kỳ công tác kiểm tra đúng qui định với cấp trên .

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra của trường THPT Tân Đông năm học 2016 – 2017

                                                                                                                                                

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-         Thanh tra  Sở;

-         TT các tổ;

-         Trưởng Đoàn thể trường

-         Niêm yết VB                                                               

-        Lưu VT.                                                                     LÊ QUANG NHÃ

                                                                                                                                   


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 16:20 08/11/2016
Số lượt xem: 87
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến