Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > An toàn giao thông > Tin tức giao thông >

CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số: 2897/SGDĐT-GDTrH

V/v Triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2013-2014

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

                     Kính gửi:

                           - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;

- Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

  Thực hiện Công văn số 6398/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán cấp THPT trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

 1. Mục đích

 - Giúp giáo viên và học sinh nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc giáo dục ATGT trong trường học;

 - Tăng cường kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh THPT;

 - Cung cấp cho giáo viên và học sinh tài liệu về giảng dạy, điều kiện học tập để

giảng dạy hiệu quả nội dung giáo dục về ATGT.

 2. Tập huấn cho giáo viên cốt cán và chương trình vui học mẫu

 2.1. Chương trình tập huấn giáo viên cốt cán

 a) Mục đích: Giới thiệu chương trình và sách “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” và trao đổi Kế hoạch triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong năm học 2013-2014.

 b) Thành phần tham dự: Mỗi đơn vị cử đại diện lãnh đạo đơn vị, Bí thư/Phó

Bí thư Đoàn trường, 1 giáo viên dạy môn Giáo dục công dân.

 c) Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00 ngày 18/10/2013.

 d) Địa điểm: Hội trường Trường THPT Tây Ninh.

 2.2. Chương trình vui học mẫu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

 a) Nội dung chương trình vui học mẫu: Kiến thức ATGT, Trò chơi ATGT và

Thực hành trên máy tập lái xe Honda.

 b) Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30 ngày 18/10/2013. c) Địa điểm: Hội trường Trường THPT Tây Ninh. d) Thành phần tham dự:

- Mỗi đơn vị cử đại diện lãnh đạo đơn vị, Bí thư/Phó Bí thư Đoàn trường, 1

giáo viên dạy môn Giáo dục công dân.

 - Học sinh Trường THPT Tây Ninh (Trường THPT Tây Ninh bố trí 200 học

sinh tham gia chương trình và chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ chào mừng).

3. Tổ chức thực hiện tại nhà trường

 3.1. Tặng sách và giáo cụ giảng dạy

 Công ty Honda Việt Nam sẽ chuyển sách cho học sinh, tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và giáo cụ giảng dạy đến các trường vào cuối buổi tập huấn giáo viên cốt cán và chương trình vui học mẫu, cụ thể như sau:

 

a) Sách “ATGT cho nụ cười ngày mai” và bản sách nhỏ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ đính kèm: 50 quyển/trường (đối với các trường mới triển khai chương trình trong năm nay).

 

b) Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên: 05 quyển/trường (đối với các

trường mới triển khai chương trình trong năm nay).

 c) Bộ giáo cụ giảng dạy cho tất cả các trường bao gồm

 - Tranh biển báo giao thông: 01bộ/trường

-  Bộ biển báo giao thông: 01 bộ/trường

 d) Đĩa giáo án điện tử cho tất cả các trường: 05 đĩa/trường

 Đề nghị các trường nhận và bảo quản sách và giáo cụ để sử dụng cho những năm học sau (học sinh và giáo viên sử dụng sách dưới hình thức mượn thư viện nhà trường).

 3.2. Giảng dạy tại nhà trường

 - Thời gian: Từ sau tập huấn giáo viên cốt cán đến hết tháng 02/2014.

 - Phạm vi áp dụng: Tất cả học sinh khối 10, 11,12.

 - Tiết học áp dụng giảng dạy: Tiết Giáo dục công dân; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; sinh hoạt tập thể.

 - Báo cáo: Các đơn vị báo cáo nội dung này trong báo cáo tổng kết năm học

2013-2014.

 3.3. Kinh phí thực hiện

 Sử dụng từ nguồn quỹ Đoàn, Hội, Đội, hỗ trợ của nhà trường đồng thời đề nghị

Ban An toàn giao thông địa phương hỗ trợ thêm.

 Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện văn bản này./.

 Chi tiết liên hệ: ông Đặng Anh Tuấn-Phòng Giáo dục trung học-Sở Giáo dục và Đào

tạo. ĐT: 0909.333.177 hoặc 0987.066.222.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

   (đã ký)

   Dương Văn Sáu


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 16:59 04/10/2013
Số lượt xem: 431
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến